สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสีนี้ถือเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตั้งอยู่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาพื้นที่ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อันเป็นธรณีสงฆ์

สีชมพู หมายถึง ความพึงพอใจ ความรักและการใฝ่หาสิ่งที่รัก เมื่อรวมความแล้วจะได้ สีเหลือง-ชมพู คือ ความรักในการสร้างคุณงามความดี ความรักในการประพฤติปฏิบัติชอบ ความหมายของสีประจำเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาถือได้ว่าเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของนักเรียน อันจะนำไปสู่การบรรลุตามจุดประสงค์ของสุภาษิตเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาที่ว่า “สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ – ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา”