ความเป็นมายุคแรก: เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดพระศรีมหาธาตุ

เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดพระศรีมหาธาตุ เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสหศึกษา สังกัดแผนกเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาส่วนกลาง กองเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลารัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในระยะแรกนั้น เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีอาจารย์สุวรรณ วิณวันก์ เป็นครูใหญ่ท่านแรก มีครูทั้งหมด 5 คน นักเรียน 50 คน และได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา โดยในปีการศึกษา 2503 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้อง ครู 46 คน นักเรียน 1,197 คน และมีจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ เป็นรุ่นแรก จำนวน 29 คน ซึ่งนับว่าเป็นเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาที่ดีมากเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาหนึ่งในสมัยนั้น เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถือกำเนิดจาก “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดพระศรีมหาธาตุ” สร้างเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาจากการปรึกษาหารือกันระหว่างจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และพลอากาศเอกหลวงชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการสร้างเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก “บ-ว-ร” หรือ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา – วัด – เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา โดยมีความประสงค์จะให้เยาวชนที่อยู่ในอำเภอบางเขนได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเรียนในจังหวัดพระนคร โดยเริ่มก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างวัดประชาธิปไตย หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 12  ปี

               

ยุคที่สอง: สาธิตฯ-วิทยาลัยครูพระนคร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2513 เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาได้โอนมาเป็นเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตของวิทยาลัยครูพระนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู และใช้ชื่อเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาว่า “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” โดยมีอาจารย์นิรมล ศังขฤกษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกสาธิตฯ และมี อาจารย์ประเยาว์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการหญิงคนแรกของวิทยาลัยครูพระนคร[6] ดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญ “พระพิฆเนศ” เป็นตราประจำสถาบัน ในปีการศึกษานั้น ได้เปิดทำการสอนตามปกติ โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 5 ในปี พ.ศ. 2517 คุณหญิงพึงใจ สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนครในขณะนั้น ได้ปรับปรุงสายงานของวิทยาลัยครูพระนครเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาใหม่ โดยให้เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสาธิตย้ายไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเป็น “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” หลังจากนั้น อีก 2 ปี เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระที่เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาตรงต่ออธิการบดีของวิทยาลัยครู พระนคร พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร” ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสาธิตฯอย่างเต็มตัว

               

ยุคที่สาม: สาธิตฯ-สถาบันราชภัฏพระนคร 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ตรา พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[7]เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไว้ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นเหตุให้วิทยาลัยครูได้รับการยกสถานะเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเป็นสถาบันราชภัฏ และเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาซึ่งสังกัดในวิทยาลัยครูพระนคร ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร” นอกจากนี้ เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาฯในฐานะหน่วยงานของสถาบันราชภัฏพระนคร จึงได้อัญเชิญ “พระที่นั่งอัฐทิศ” พระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

             

ยุคปัจจุบัน: 
สาธิตฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547[8] และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาฯซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลามัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารรูปปัจจุบัน เป็นองค์อุปการีเกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว|เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา [1]